[UPDATE] Evaluasi Silsilah Ilmiyah Ustadz Abdullah Roy

✏Pertanyaan Halaqah 1-5
1. Apa hukum mempelajari tauhid?
a. Wajib
b. Sunnah (dianjurkan)
c. Mubah (boleh)

2. Sebutkan satu keutamaan tauhid!

3. Sebutkan satu diantara bahaya syirik!

4. Kapan dosa syirik tidak diampuni dan kapan diampuni?

5. Di bawah ini adalah 3 syarat taubat nashuha kecuali:
a. Menyesal
b. Meninggalkan dosa tersebut
c. Bertekad kuat untu k meninggalkan dosa tersebut di masa yang akan datang
d. Tidak mengulangi lagi dosa tersebut

KUNCI JAWABAN PERTANYAAN HALAQAH 1-5 
1. A
2. Tauhid syarat mutlak masuk surga     
Tauhid adalah tujuan kita diciptakan
Tauhid adalah prioritas dakwah para rasul

3. Syirik membatalkan amal
Dosa syirik tidak diampuni Allah
Syirik menyebabkan kekal dalam neraka
Dosa syirik tidak diampuni bila mati dan belum bertaubat, dan diampuni bila bertaubat sebelum mati.

5. D, bukan syarat taubat nashuha, karena terkadang seseorang sudah bertaubat nashuha tapi karena hawa nafsu dia mengulang kembali dosanya.Yang merupakan syarat adalah tekad yang kuat untuk tidak mengulangi.

(Abdullah Roy)

Bismillahirrohmaanirroohiim
Pertanyaan halaqah 6-10
1. Tauhid secara istilah adalah ….

2. Syirik adalah….

3. Rukun kalimat “Laa ilaaha illallah u” ada 2 yaitu….

4. Benar atau Salah pernyataan berikut:
a.Apabila seseorang shalat lima waktu, puasa ramadhan, haji, membayar zakat, akan tetapi dia bernadzar untuk selain Allah maka dia orang musyrik
b.Syirik hanyalah mencakup penyembahan terhadap patung berhala saja, adapun penyembahan terhadap wali-wali Allah maka bukan termasuk syirik.

5. Sebutkan satu dalil diharamkannya jimat dalam Islam!
6. Kapan memakai jimat termasuk syirik kecil?
7. Cara mencari berkah yang dibenarkan dari seorang yang shaleh adalah:
a. Meminum bekas minumannya
b. Mengambil tanah kuburannya
c. Menuntut ilmu darinya

8. Tumbal dengan menyembelih seekor kerbau dan menanam kepalanya di sungai supaya jembatan tidak diganggu oleh yang menunggu sungai adalah bentuk:
a. Syirik besar
b. Syirik kecil
c. Bid’ah

KUNCI JAWABAN PERTANYAAN HALAQAH 6-10
1. Tauhid secara istilah adalah mengesakan Allah dalam beribadah.
2. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam beribadah, beribadah kepada Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah.
3. Rukun kalimat Laa ilaaha illallahu ada dua: pertama: pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Kedua: penetapan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah.

4.
↔a.BENAR
↔b.SALAH, syirik mencakup semua penyembahan terhadap selain Allah baik kepada nabi, wali, malaikat, batu, matahari dll.
5. –Hadits: Barangsiapa yang menggantungkan tamiimah maka dia telah berbuat syirik.
6. Memakai jimat termasuk syirik kecil bila hanya menyakini itu sebagai sebab/perantara/syarat.
7. C: Menuntut ilmu darinya
8. A: Syirik besar

✅Pertanyaan Halaqah 11-15
1. Datang dalam hadits bahwa ruqyah yang diperbolehkan adalah ….

2. Mengapa doa kepada selain Allah term asuk syirik?

3. Sebutkan empat syarat bolehnya istighâtsah kepada mahluk?

4. Mengimani adanya syafa’at di akhirat adalah:
A. Syirik
B. Bid’ah
C. Wajib

5. Benar atau salah pernyataan berikut ini:
↔a.Cara mendapatkan syafa’at Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan mengatakan: Wahai Nabi yang mulia, berilah syafa’at kepadaku pada hari kiamat.
↔b.Menghormati orang shaleh dalam batas yang diperbolehkan adalah diperintahkan dalam agama islam.
↔c.Membangun di atas kuburan orang shaleh merupakan bentuk rasa cinta kita kepada mereka
6. Kapan sihir termasuk kesyirikan?

KUNCI JAWABAN PERTANYAAN HALAQAH 11-15
1. Yang tidak ada unsur kesyirikannya
2. Doa kepada selain Allah termasuk syirik karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Barangsiapa menyerahkan kepada Allah dan selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah.
3. Empat syarat bolehnya istighâtsah terhadap mahluk:
a. Dia hidup
b. Ada di depan kita
c. Dia mampu sebagai mahluk untuk menolong kita
d. Tidak bertawakkal dengan mahluk tersebut
4. C. Wajib
5.
1). Salah
2). Benar
3). Salah

6. Sihir termasuk kesyirikan apabila sihir tersebut terjadi dengan meminta pertolongan kepada syetan.

Bismillahirrohmaanirroohiim.
Pertanyaan Halaqoh 16-20 :
1. Hukum mendatangi dukun/paranormal untuk mengetahui barang hilang dalam Islam adalah:
a. Haram
b. Boleh bila memang perlu
c. Makruh
2. Kapan perasaan akan terjadi sesuatu yang buruk ketika melihat sesuatu di jalan menjadi syirik kecil?
3. Apa yang dimaksud At Tafâ’ul? Dan apa hukumnya?
4. Sebutkan tiga fungsi bintang yang Allah sebutkan dalam Al Quran?
5. Apa hukum membaca ramalan nasib dalam kolom “Bintang Anda” yang ada di sebagian media?
6. Sebutkan dalil larangan bersumpah dengan selain nama Allah?
7. Siapakah tiga golongan yang akan dinyalakan api neraka dengan mereka?

✅KUNCI JAWABAN PERTANYAAN BELAJAR TAUHID 16-20 
1. A. Haram
2. Akan menjadi syirik  kecil bila perasaan tersebut diikuti, artinya dia tidak jadi melaksanakan hajat tersebut setelah melihat sesuatu yang buruk tersebut.
3. At Tafâ’ul adalah kebalikan dari At Tathayyur, yaitu berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. At Tafâ’ul adalah perbuatan yang dicintai Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 
4. Fungsi Bintang:
Pertama: Perhiasan langit
Kedua:   syetan
Ketiga: Petunjuk manusia, seperti mengetahui arah utara/selatan, arah daerah, arah qiblat, atau mengetahui kapan datangnya musim menanam, hujan, angin dll),
5. Membacanya dan mempercayainya adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar, sebagian ulama mengatakan hukumnya seperti orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, ancamannya tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari.
6. Hadits:
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik” (HR. Abû Dâwud, dan At Tirmidzi, dishahihkan Syeikh Al Albâni rahimahullâh(
7. Tiga golongan yang akan dinyalakan api neraka dengan mereka: seorang yang mengajarkan Al Quran supaya dikatakan qari’, seorang berinfaq supaya dikatakan dermawan, dan seorang yang berjihad supaya dikatakan pemberani

✏PERTANYAAN  BELAJAR TAUHID 21-25✏
1. Kapan cinta yang merupakan tabi’at manusia diperbolehkan?
2. Bagaimanakah takut kepada Allah yang dibenarkan menurut agama?
3.  Apabila seseorang menaati ulama dalam kemaksiatan kepada Allah maka dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai …. syariat.
4. Bolehkah kita berterimakasih kepada mahluk?
5. Apa hukum ucapan seseorang: “Kalau tidak ada pak polisi niscaya kita sudah celaka”?
A. Syirik besar
B. Syirik kecil
C. Bid’ah

✅KUNCI JAWABAN MURAJAAH BELAJAR TAUHID 21-25✅
1. Cinta yang merupakan tabi’at manusia, seperti cinta keluarga, cinta harta, cinta pekerjaan dll, maka diperbolehkan selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah.
2. Takut kepada Allah yang dibenarkan adalah takut yang membawa pelakunya untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkanNya, dan . untuk menjauhi laranganNya dan melaksanakan perintahNya. Bukan takut berlebihan yang membawa kepada keputusasaan terhadap rahmat Allah dan bukan takut yang terlalu tipis yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan.
3. Pembuat
4. Seorang muslim diperintah untuk mengucapkan syukur dan terimakasih kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya karena mereka menjadi sebab kenikmatan ini. Bahkan diperintah untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan, atau dengan doa yang baik. Namun pujian dan penyandaran kenikmatan tetap hanya kepada Allah semata.
5. B. Syirik kecil

——— Silsilah 2 ————-

Silakan mengulang kembali 4 pelajaran  yg telah lalu :
Evaluasi Silisilah Ilmiyyah 2: “Mengenal Allah”
Halaqah 1-4
1. Mengapa kita harus  mengenal Allah?
2. Allah membuat perumpamaan di dalam Al Quran yang menunjukkan lemahnya segala yang disembah selain Allah. Sebutkan perumpamaan tersebut (sesuai dengan yang sudah kita pelajari)!
3. Sebutkan dalil bahwa rezeki kita sudah ditulis sebelum kita diciptakan!
4. Firman Allah: يدبر الأمر) ) adalah dalil bahwa:
A. Allah Pencipta
B. Allah Pemberi Rezeki
C. Allah Pengatur alam semesta
( Abdullah Roy)

Jawaban Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 2: “Mengenal Allah”
Halaqah 1-4
1. Kita harus mengenal Allah karena kita akan ditanya di alam kubur tentang siapa rabbmu.
2. Allah membuat perumpamaan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak akan mampu mencipta seekor lalat meskipun mereka bersatu.
3. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menulis takdir mahluk-mahlukNya lima puluh ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan”.
4. C. Allah Pengatur Alam Semesta

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 2: “Mengenal Allah”
Halaqah 5-8
1. Mengapa selain Allah tidak berhak disembah:
A. Karena dia tidak mencipta
B. Karena dia tidak memberi rezeki
C. Karena dia tidak mengatur alam semesta
D. Semuanya sebab di atas benar
2. Orang musyrikin Qurays diperangi Rasulullah karena:
A. Menyekutukan Allah dalam beribadah 
B. Meyakini bahwa manaat yang menciptakan mereka
C. Meyakini bahwa hubal yang memberi mereka rezeki
D. Meyakini bahwa laata yang mengatur alam semesta
3. Hukum berdoa kepada selain Allah adalah:
A. Boleh bila berdoa kepada orang yang shaleh
B. Makruh selama kita meyakini Allah yang mencipta
C. Syirik besar, meskipun berdoa kepada malaikat
D. Syirik kecil asal masih mengatakan Laa ilaaha illallah
4. Sikap yang benar ketika mendengar ayat-ayat sifat:
A. Mentakwilnya demi untuk menyucikan Allah
B. Menetapkan sifat tersebut sesuai dengan kebesaran Allah  dan tidak menyerupakannya dengan sifat mahluk.
C. Menolak karena tidak sesuai dengan kebesaran Allah
D. Menyerupakan dengan mahluk karena itu yang kita pahami dari ayat.

(Abdullah Roy)

Jawaban Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 2: “Mengenal Allah”
Halaqah 5-8
1. D
2. A
3. C
4. B

——— Silsilah 3 ————-

Pertanyaan Evaluasi Silsilah ilmiyyah 3
1. Pernyataan berikut ini benar kecuali:
A. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam
B. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan risalah (agama Islam ) ini selama 40 tahun
C. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lahir di kota Mekah
D. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal di kota Madinah

2. Amalan yang wajib adalah….
3. Makan minum dengan bersandar hukumnya adalah:
A. Boleh
B. Makruh
C. Haram
D. Wajib
4. Mungkinkah dalil yang shahih bertentangan dengan akal?
A. Mungkin bertentangan dengan akal sehat
B. Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang tidak sehat
C. Mungkin bertentangan dengan akal yang tidak sehat
D. Ketiga pernyataan di atas salah
5. Allah hanya menerima ibadah yang:
A.  Banyak jumlahnya
B. Dilakukan dengan susah payah
C. Dilaksanakan banyak orang
D. Sesuai dengan ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 3 (Mengenal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam)
1. B
2. Amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan berdosa
3. B
4. C
5. D

(Abdullah Roy)

——— Silsilah 4 ————-

Pertanyaan Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 4 (Mengenal Agama Islam)
1. Pernyataan berikut benar kecuali:
A. Pengertian Islam secara bahasa adalah bersaksi.
B. Pengertian Islam secara bahasa adalah penyerahan diri.
C. Pengertian Islam secara syari’at adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah
D. Syarat masuk Islam adalah mengucapkan syahadatain
2. Pernyataan berikut salah kecuali:
A. Agama nabi Musa adalah yahudi
B. Nabi Isa mendakwahi bani Israel supaya masuk agama nashrani
C. Islam adalah agama nabi Nuh
D. Semua pernyataan di atas salah
3. Sebutkan satu contoh perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya!
4. Sebutkan satu keistimewaan syari’at Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam!
5. Diantara hikmah membayar zakat adalah…
6. Sebutkan 3 diantara nama kitab-kitab yang pernah Allah turunkan!
(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 4 (Mengenal Agama Islam)
1. A.
2. C
3. –Tayammum ada dalam syari’at Nabi Muhammad tidak ada dalam syari’at nabi sebelumnya
-Rampasan perang dihalalkan untuk Nabi Muhammad dan ummatnya, diharamkan untuk ummat sebelumnya
4. –Syari’at Nabi Muhammad untuk seluruh manusia
-Syari’at Nabi Muhammad paling sempurna
5. –membersihkan jiwa
-membersihkan harta
6. –Taurat
-Injil
-Al Qur’an
-Zabur
-shuhuf ibrahim

(Abdullah Roy)

——— Silsilah 5 ————-

၅Evaluasi Silsilah Ilmiyah 5 (Beriman kepada hari akhir) halaqoh 1-5.

1. Apa makna beriman kepada hari akhir?
2. Apakah bekal kita dalam perjalanan negeri akhirat?
3. Manakah diantara amalan di bawah ini yang paling besar pahalanya:
A. Shadaqah 5 milyar dollar
B. Menyantuni 1000 anak yatim
C. Sholat lima waktu
D. Puasa 3 hari setiap bulan
4. Berikut ini adalah dosa yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka bila tidak bertaubat kecuali:
A. Syirik besar
B. Kufur besar
C. Nifaq besar
D. Dosa besar
5. Berikut ini adalah dosa-dosa besar dan dalilnya, mengapa para ulama memasukkannya dalam dosa besar?
a. Menyuap
Rosûlullôh e bersabda: “Laknat Allôh atas orang mengambil uang suap dan yang menyuap” (HR. IbnuMâjah, dishohihkan Syeikh Al Albâni)
b. Mencuri
Allôh ـ berfirman:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة/38]
“Dan pencuri laki-laki dan pencuri wanita potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, sebagai hukuman bagi Allôh, dan Allôh Maha Perkasa dan Maha Bijaksana” (Al Mâidah: 38)
c. Isbâl (memanjangkan pakaian di bawah mata kaki) bagi laki-laki
Rosûlullôh e bersabda: “Sarung yang berada di bawah kedua mata kaki di dalam neraka” (HR. Al Bukhôri)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 1-5
1. Makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala yang berkaitan dengan hari akhir tersebut, mulai dari kematian, fitnah kubur, nikmat dan adzab kubur, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kebangkitan manusia, dikumpulkan manusia,perhitungan, penimbangan amal, dsb   sampai masuknya manusia ke dalam surga dan neraka.
2. Bekal perjalanan menuju negeri akhirat adalah taqwallôh (bertakwa kepada Allôh)
3. C. Sholat lima waktu
4. D. Dosa besar
5. a. Karena pelakunya diancam dengan laknat
b. Karena pelakunya dihukum di dunia yaitu dipotong tangan
c. Karena pelakunya diancam dengan neraka

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 6-10

1. Seorang yang mengatakan: “Astaghfirullôh” (aku memohon kepada Allôh maghfiroh)  maka dia telah meminta dua perkara, sebutkan dua perkara tersebut!
2. Sebutkan satu diantara hikmah mengingat kematian!
3. Apa yang bisa antum lakukan untuk saudaramu muslim yang meninggal supaya bisa menjawab pertanyaan dengan baik?
a. Mendoakan dengan ketetapan hati
b. Mentalqinnya setelah dikuburkan supaya tenang dalam menjawab pertanyaan
c. Membacakan surat Al Fâtihah
d. Mengumandangkan adzan di atas kuburnya.
4. Apakah orang kafir yang dimakan habis oleh seekor ikan hiu  selamat dari adzab kubur?
5. Bagaimana bunyi doa yang diajarkan Rosûlullôh ع sebelum salam dalam sholat supaya kita terhindar dari adzab kubur?

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 6-10
1. Dua perkara tersebut:
Pertama: Ditutupinya dosa dari pengetahuan m anusia
Kedua: Dihapus dosanya sehingga tidak diadzab dengannya
2. Hikmah mengingat mati:
Pertama: Lebih khusyu’ dalam beribadah
Kedua: Segera bertaubat kepada Allôh
Ketiga: Tidak terlalu lalai dengan dunia
3. A.Mendoakan dengan ketetapan hati
4. Tidak akan selamat dari adzab kubur meskipun dimakan binatang buas, karena kata “kubur” disini maksudnya adalah kebanyakan/keumuman dan bukan “pembatasan”. Seseorang akan mendapatkan adzab atau nikmat kubur kalau memang dia berhak meski mati tenggelam di laut, atau terbakar sehingga menjadi abu dan terbang bersama angin, atau dimakan binatang buas sehingga menjadi kotoran dll, dengan cara yang Allôh ketahui.
5. Bunyi doa sebelum salam ketika sholat:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
“Ya Allôh aku berlindung kepadaMu dari adzab jahannam, adzab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah al masîh ad dajjâl”

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 11-15.

1. Sebutkan satu diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu!
2. Sebutkan satu diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan sedang berlangsung!
3. Manakah yang kelak lebih dahulu muncul:
A. Dajjâl
B. Imam Mahdi
C. Nabi Isa
4. Berikut ini termasuk tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, kecuali:
A. Munculnya Imam Mahdi
B. Keluarnya Dajjâl
C. Turunnya Nabi Isa
D. Keluarnya Ya’jûj dan Ma’jûj
5. Apakah Dajjâl sekarang hidup? Apa dalilnya?

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 11-15
1. Diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu
A. Diutusnya Nabi Muhammad shollallôhu ‘alaihi wa sallam
B. Terbelahnya bulan
2. Diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan sedang berlangsung:
A.  Keluarnya nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad shollallôhu ‘alaihi wa sallam
B. Berlombanya orang yg dulunya miskin dalam membangun bangunan
C. Penyandaran pekerjaan kepada orang yang tidak berhak
D. Salam hanya untuk org yang dikenal
3. B. Imam Mahdi
4. A. Muncul Imam Mahdi
5. Iya hidup, seorang sahabat Nabi shollallôhu ‘alaihi wa sallam yang bernama Tamîm Ad Dârî rodhiyallôhu ‘anhu pernah bertemu dengan dajjâl dalam keadaan terikat di sebuah pulau. (HR. Muslim)

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 16-20

1. Dajjaal akan tinggal di bumi selama:
A. 40 hari
B. 40 minggu
C. 40 tahun
2. Siapakah nama sahabat yang pernah melihat dajjaal?
3. Apakah Nabi Isa ‘alaihissalâm sekarang masih hidup?
4. Bagaimana keadaan manusia saat Nabi Isa  ‘alaihissalâm menjadi pemimpin?
5. Semua pernyataan di bawah ini benar kecuali:
A. Ya’jûj dan Ma’jûj adalah keturunan nabi Adam
B. Ya’jûj dan Ma’jûj belum ada sekarang
C. Ya’jûj dan Ma’jûj belum keluar sekarang.

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 16-20
1. A. 40 hari
2. Tamîm Ad Dârî
3. Iya masih hidup
4.
Manusia dalam keadaan aman, tentram, dan damai.
Tidak ada saling bakhil, tidak ada saling hasad, tidak ada saling benci, sampai ada seorang yang melewati seekor singa maka singa tidak mengganggunya, ada yang menginjak seekor ular maka ular tidak mengganggunya.
5. B.Ya’jûj dan Ma’jûj belum ada sekarang
(Abdullah Roy)

✏Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 21-25

1. Dimanakah Ya’jûj dan Ma’jûj akan mengepung Nabi ‘Isa ‘alaihissalâm dan kaum muslimin yang bersama beliau?
2. Manakah yang lebih dahulu muncul, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya (barat) atau keluarnya dâbbah (hewan melata)?
3. Mengapa pintu taubat  setelah manusia melihat matahari terbit dari barat  tertutup?
4. Dalam hadits disebutkan bahwa Dâbbah (hewan melata) yang keluar dari bumi di akhir zaman akan keluar di waktu:
a. Zhuhûr
b. Dhuhâ
c. Shubuh
5. Dimanakah manusia akan dikumpulkan sebelum terjadinya hari kiamat?

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 21-25
1. Gunung Ath Thûr
2. Allôhu a’lam. Rosûlullôh menyebutkan keduanya saling berdekatan, bila satu keluar maka akan segera muncul yang lain
3. Karena taubat tersebut dilakukan saat terpaksa.
4. B. Dhuhâ
5. Negeri Syâm

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 26-30

1. Berapa kali akan ditiup sangkakala? Sebutkan!
2. Tulang manusia semua akan hancur kecuali….
3. Manakah urutan yang benar:
A. Tiupan sangkakala pertama-tiupan sangkakala kedua-kebangkitan-hujan
B. Tiupan sangkakala pertama-hujan -tiupan sangkakala kedua-kebangkitan
C. Tiupan sangkakala pertama-hujan-kebangkitan- tiupan sangkakala kedua
4. Bagaimana keadaan bumi ketika hari kiamat?
5. Siapakah orang yang akan merasa aman di hari kiamat?

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 26-30
1. Dua kali, pertama: dengannya mati semua yang ada di langit dan bumi kecuali yang Allôh kehendaki. Kedua: dengannya hidup semua manusia.
2. Tulang ekor
3. B. Tiupan sangkakala pertama-hujan -tiupan sangkakala kedua-kebangkitan
4. Bumi digoncangkan, dan mengeluarkan isinya, dan diubah sifatnya menjadi datar terbentang.
5. Orang yang beriman dengan hari kiamat tersebut dan beramal untuknya.

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 31-35

1. Siapakah yg pertama kali akan diberi pakaian ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang?
2. “Matahari akan didekatkan sejauh satu mil” apa yang dimaksud dengan mil disini?
3. Sebutkan salah satu orang yang yang mendapat teduhan di hari kiamat!
4. Bagaimana ciri-ciri ummat Nabi Muhammad ع di hari kiamat?
5. Bagaimana keadaan orang yang berkhianat di hari kiamat?

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 31-35

1. Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalâm
2. Sulaim bin ‘Aamir salah seorang rowi mengatakan: Demi Alloh saya tidak tahu apa yang beliau ع maksud dengan  mil, apakah berarti jarak atau mil yang berarti alat pencelak mata.
3. 1. Pemimpin yg adil, yaitu yg mengikuti syariat Allôh dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya
2. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kpd Allôh, yaitu yg menggunakan kekuatan di masa muda untuk taat kepada Allôh bukan berhura-hura dan mengikuti hawa nafsu seperti kebanyakan pemuda
3. Laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid, yaitu sangat mencintai masjid diantaranya adalah dengan menjaga shalat lima waktu berjamaah bagi laki-laki 
4. Dua orang yang saling mencintai karena Alloh bersatu karenaNya dan berpisah karenaNya, yaitu bukan saling mencintai karena dunia atau karena kerabat semata, tetapi karena ketaatan saudaranya kepada AllOh
5. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik kemudian laki-laki tersebut  berkata: Aku takut kepada Allôh yaitu dia tidak meninggalkan maksiat tersebut kecuali karena takut kepada Allôh.
6. Seseorang yang bershodaqoh kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya. Maksudnya dia menyembunyikan shodaqoh sehingga jauh dari riya dan sum’ah.
7. Seseorang yang mengingat Allôh dalam keadaan sendiri kemudian matanya meneteskan air mata yaitu karena takut kpd Allôh.
4. Wajah, tangan, dan kaki mereka berwarna putih karena bekas wudhu.
5. Orang yang berkhianat akan diberikan bendera, sehingga manusia di padang mahsyar mengetahui bahwa dia seorang penghianat

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 36-40

1. Apa yang dimaksud dengan Asy Syafâ’at Al ‘Uzhmâ? Mengapa dinamakan demikian?
2. Bagaimana keyakinan yang benar tentang sifat “datang” bagi Allôh?
3. Bagaimana keadaan manusia ketika datang Allôh?
4. Apa yang dimaksud dengan hisab Allôh?
5. Kapan seseorang akan mendapatkan dosa karena dosa yang dilakukan orang lain?

(Abdullah Roy)

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 36-40
1. Asy Syafâ’at Al ‘Uzhmâ (syafaat yang paling besar) adalah syafa’at yang dilakukan Rosûlullôh shalallahu ‘alahi wa sallam  utk penduduk padang mahsyar yang isinya adalah permintaan kepada Allôh supaya menyegerakan hari keputusan. Dinamakan demikian karena syafa’at ini diperuntukkan  untuk  seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir
2. Kewajiban kita beriman bahwa Allôh datang, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita serupakan datangnya Allôh dengan datangnya mahluk, tidak boleh kita takwil dengan mengatakan bahwa yang datang adalah perintah Allôh atau urusanNya atau adzabNya
3. Semua manusia merasa takut atas apa yang mereka lakukan di dunia. Orang kafir akan takut atas kekafirannya kepada Allôh. Orang beriman akan takut atas kemaksiatannya kepada Allôh dan amalnya yang penuh dengan kekurangan.
4. Yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan Alloh terhadap amalan para hamba di dunia. Hisab Alloh adalah hisab yang sangat sempurna keadilannya, tidak ada kezholiman sedikitpun
5. Apabila seseorang mengajak kepada kesesatan maka dia berdosa dan mendapatkan dosa kesesatan orang yang dia sesatkan

(Abdullah Roy)

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 41-45

1. Sebutkan 3 amalan yang paling afdhol setelah Arkânul Islâm dan kewajiban-kewajiban agama yang lain!
2. Kapan dosa seseorang diganti menjadi hasanah (kebaikan) oleh Allôh ?
3. Apa pahala orang yang membaca Al Qur’an?
4. Kenikmatan apa yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat?
5. Sebutkan 2 diantara pertanyaan-pertanyaan ketika hisab!

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 41-45
1. A. Menuntut ilmu
B. Jihâd fi sabîlillâh
C. Dzikrullôh yang sebagian besar waktu dalam keadaan khusyu’
2. Bila seseorang bertaubat nashûhâ yang diiringi dengan iman dan amal shôlih
3. Satu huruf mendapat satu hasanah, dan satu hasanah dilipatgandakan menjadi sepuluh hasanah
4. Nikmat kesehatan dan minum dengan air dingin
5. Diantara pertanyaan yang akan ditanyakan ketika hisab:
a. Tauhid kita kepada Alloh
b. Kenikmatan
c. Pendengaran, penglihatan, dan hati
d.Perjanjian
e. Amanat

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 46-50
1. Mengapa orang-orang kafir dihisab padahal hasanah mereka sia-sia?
2. Sebutkan tiga orang yang pertama kali akan dihisab!
3. Siapakah orang yang akan menerima kitab dengan tangan kanan?
4. Siapakah orang yang bangkrut di akhirat?
5. Berapakah jumlah mizan di hari kiamat?

  Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 46-50
1. Orang-orang kafir meskipun amalan mereka batal namun mereka akan dihisab oleh Allôh sebagai celaan kepada mereka, dan  untuk menunjukkan keadilan Allôh kepada mereka serta menegakkan hujjah atas mereka.
2. Tiga orang yang pertama kali dihisab:
a. Orang yang berjihad supaya dikatakan pemberani
b. Orang yang belajar ilmu agama dan mengajar suapaya dikatakan alim, dan membaca Al Quran supaya dikatakan qoori
c. Orang yang berinfaq supaya dikatakan dermawan
3. Orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya adalah orang beriman dengan hisab (hari perhitungan) dan beramal untuknya.
4. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang membawa hasanah pada hari kiamat namun dia berbuat zholim di dunia sehingga hasanahnya diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zholimi sesuai dengan kadar kezholimannya. Dan apabila habis hasanahnya sebelum menunaikan hak mereka maka akan diambil dosa-dosa mereka dan diberikan kepada orang yang zholim tersebut, dan akhirnya diapun masuk neraka.
5. Para ulama berbeda pendapat, berapakah jumlah mizan (timbangan ) di hari kiamat, ada yang mengatakan satu timbangan, ada yang mengatakan banyak; karena masing-masing  manusia memiliki timbangan atau masing-masing amalan ada timbangan khusus. Wallôhu a’lam bish showâb.

Evaluasi Silsilah Ilmiyyah 5 (Beriman Kepada Hari Akhir)
Halaqoh 51-55

1. Sebutkan dalil bahwa orang yang mengamalkan akan ditimbang pada hari kiamat!
2. Apakah setiap orang yang meminum telaga Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam pasti selamat dari neraka?
3. Sebutkan contoh sikap berlebihan terhadap orang yang shaleh!
4. Pada hakekatnya orang yang menyembah kepada selain Alloh dia telah menyembah jin. Mengapa demikian?
5. Orang-orang yang dahulu menyembah nabi Isa di dunia akan mengikuti…ketika masuk neraka

Kunci Jawaban Evaluasi Ilmiyyah 5 Halaqoh 51-55
1. Sabda Nabi e: “Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar lagi gemuk, namun di sisi Alloh tidak lebih dari berat sebuah sayap dari seekor nyamuk” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
2. Tidak semua orang yang meminum telaga Nabi e selamat dari neraka, ada sebagian meminum kemudian karena dosanya akhirnya diadzab oleh Alloh dan masuk ke dalam neraka, meski tidak selamanya.
3. -Membuat patungnya,
-membangun dan menghias kuburannya,
-meyakini mereka mengetahui yang ghoib,
-berdoa kepadanya,
-bepergian jauh utk ziarah ke makamnya,
-beri’tikaf di kuburan,
-menyerahkan seb ibadah kpd mereka,
-bertawassul dengan doa mereka setelah mereka meninggal dunia,
-menganggap orang2 shaleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kpd Alloh
4. Orang-orang musyrikin ketika menyembah selain Alloh (baik seorang yang sholeh, benda mati, dll)  pada hakikatnya mereka menyembah jin, karena yang menyuruh mereka menyekutukan Alloh adalah jin , apabila mereka  menaati berarti mereka telah menyembah jin tersebut.
5. Setan Nabi Isa yang diserupakan dengan beliau.